Systémový integrátor

Jsme nedílnou součástí automatizace procesu

Avex zefektivňuje procesy a šetří náklady. Dokáže analyzovat videozáznamy a rozpoznávat různé objekty, od RZ a typů vozidel až po bedny a další. Využívá vlastní i externí videoanalytiku a kombinuje ji s daty z čidel, LED tabulí a dalších zařízení. Platforma funguje i s klasickými VMS systémy a umožňuje vzájemnou interakci.

Případová studie

V propojení je síla

Propojení komponent s avexem vám otevírá dveře k zefektivnění provozu, zvýšení produktivity a posílení bezpečnosti. S avexem máte k dispozici integrované řešení, které transformuje váš provoz a posouvá ho na novou úroveň.

Videoanalyser

Jedinečné řešení pro vaše specifické potřeby

Nabízíme stávající videoanalýzu nebo možnost vytvoření videoanalýzy na míru, můžeme integrovat již existující vývoj, integrovat videoanalýzu třetích stran

$

RZ / SPZ

$

Vozidla

$

MMR

$

Tlakové láhve

$

Čísla kontejnerů

$

Krabice

avex

Avex umí spojovat a posouvat vše ještě dále

Získejte kontrolu nad procesy s platformou, která je zvládne automaticky díky té nejvyspělejší technologii.

Uložiště dat

Webové rozhraní

Webové služby

Video-systém

Kompatibilní příslušenství

Vyladěné procesy

Příslušenství nám pomáhá získávat informace do procesu zpracování. Pomocí této kombinace jsme schopni ohlídat jakýkoli proces nebo navrhnout optimalizaci

+

QR / BAR čtečky

+

Průmyslové tiskárny

+

IP relé I/O

+

Led tabule

+

Elektronická podpisová položka

+

Závory

Modulární platforma pro inteligentní analýzu a automatizaci procesů

Systém avex je modulární platforma, která umožňuje automatizovat a optimalizovat různé procesy na základě dat z videoanalýzy, čteček, čidel a dalších periferií. Systém je postaven na moderních technologiích a nabízí širokou škálu funkcí pro efektivní správu a kontrolu.

 

 

Na čem avex běží?

Jedná se o modulární systém běžící na aplikačním serveru Wildfly 23 a OpenJDK 11. Tato část systému je multiplatformní, nicméně preferované nasazení je na operačním systému Ubuntu 22.04 LTS. Instalace je připravena v LXD/LXC kontejnerech. IS avex má vlastní webové rozhraní a umožňuje nastavení velkého množství oprávnění pro každého uživatele, či skupinu uživatelů.

Jaké procesy můžu řešit?

Systém řeší různé procesy. Vstupy pro tyto procesy jsou výsledky videoanalýzy z kamer, výstupy ze čteček, čidel, a dalších periferií. Výstupy jsou postupy pro uživatele, na které musí reagovat, automatické zpracování dat a sestavy, reporty. Systém na svých vstupech a výstupech komunikuje pomocí API pro poskytování dat – WWW REST služby komunikující přes HTTP/HTTPS protokol s HTTP Basic Autorizací. Vstupní / výstupní formáty jsou XML, JSON, CSV, PDF podle požadavků na funkci. Tyto možnosti lze podle požadavků na integraci snadno doprogramovat.

Kde jsou uložena data?

Všechna data jsou uložena v databázi (PostgreSQL v 15) vyjma fotografií a dokumentů. Ty jsou uloženy na souborovém systému. Organizace souborů je řešena tak, že každý typ uloženého obsahu má svůj základní adresář a v něm jsou podadresáře vytvořené na základě ID záznamu. Znalost ID záznamu a typu uložené informace umožňuje přímý přístup k uloženému souboru či souborům patřící k danému záznamu. Standardně lze všechny uložené informace získat přes WWW REST služby, což je preferovaná možnost.

Čím provádíme videoanalýzu?

Pro videoanalýzu využíváme vlastní videoanalyser. Ten je naprogramován C++ a musí běžet v kontejneru LXD/LXC, kde je z důvodu závislosti na použitých verzích knihoven CUDA, OpenCV a FFMPEG Ubuntu 18.04. Tento kontejner je hostován, stejně jako aplikační server a databáze na operačním systému Ubuntu 22.04 LTS.

Jak avex komunikuje?

Videoanalyser odesílá data pomocí HTTP/HTTPS protokolu na předem určené URL pro příjem dat. Formát zprávy je XML nebo JSON a obrazová data (fotografie vozidla / RZ) jsou zakódována pomocí BASE64. Analyser poskytuje také možnost pro získání živého videa ve formátu MJPEG a jednoduché API pro monitoring stavu pomocí HTTP protokolu (XML zpráva se stavovými informacemi).

Nechte se inspirovat

Ať už se jedná o automatizaci neevidované práce v autoservisu, optimalizaci parkovacího systému v nákupním centru, nebo o zvýšení bezpečnosti v areálu průmyslového podniku, naše řešení přináší hmatatelné výsledky.

Přečtěte si případové studie a zjistěte, jak můžeme i vám pomoci dosáhnout vašich cílů.

Škoda auto

Ikea

Lego

Případová studie

Autoservisy Škoda optimalizují provoz s revolučním řešením pro sledování práce

Unikátní řešení, které jsme vyvinuli pro autoservis Škoda, demonstruje, jak lze s využitím moderních technologií optimalizovat provoz a zefektivnit procesy v autoservisech. Systém přináší autoservisu i jeho klientům řadu benefitů, od snížení neevidované práce a zkrácení doby čekání až po zvýšení věrohodnosti a spokojenosti klientů.

Popis problému:

Autoservisy se potýkaly s řadou problémů souvisejících s neevidovanou prací a neefektivním využitím času. Mnoho úkonů se nezaznamenávalo do systému, což vedlo k nesrovnalostem ve fakturaci a zpochybňování práce ze strany klientů. Zároveň se obtížně sledovala doba strávená na opravách, čímž se snižovala efektivita a prodlužovala doba čekání pro klienty.

Návrh řešení:

Autoservisy Škoda se obrátily na naši společnost s cílem vyvinout řešení, které by pomohlo s těmito problémy. Vytvořili jsme unikátní systém pro automatické sledování a evidenci práce mechaniků. Systém využívá kamerové technologie a strojové učení k rozpoznávání úkonů, které mechanici provádějí. Data o úkonech a čase stráveném na opravách se automaticky zaznamenávají do systému a slouží k fakturaci, analýze a optimalizaci procesů.

Výsledek:

Implementace našeho řešení přinesla autoservisům řadu benefitů:

 • Snížení neevidované práce: Systém automaticky rozpoznává a eviduje všechny úkony, čímž se eliminuje neevidovaná práce a nesrovnalosti ve fakturaci.
 • Zvýšení věrohodnosti: Díky transparentnímu sledování práce se zvýšila důvěra klientů v autoservisy.
 • Zlepšení efektivity: Analýza dat o čase stráveném na opravách pomohla autoservisům optimalizovat procesy a zkrátit dobu čekání pro klienty.
 • Zvýšení spokojenosti klientů: Rychlejší a efektivnější opravy vedly ke spokojenějším klientům.

Případová studie

Budoucnost parkování je tady: Chytré technologie v praxi

Chytrý parkovací systém demonstruje, jak lze s využitím moderních technologií zvýšit bezpečnost a efektivitu parkovacích systémů. Systém přináší nákupnímu centru i jeho klientům řadu benefitů, od snížení kriminality a optimalizaci parkovacího prostoru až po zvýšení spokojenosti zákazníků.

 

Popis problému:

Nákupní centrum se potýkalo s řadou problémů souvisejících s parkováním. Systém evidence návštěvnosti byl zastaralý a neposkytoval dostatek dat pro analýzu a optimalizaci parkovacího prostoru. Zároveň chyběl efektivní systém pro hlídání podezřelých vozidel a ochranu centra před krádežemi a vandalismem.

Návrh řešení:

Nákupní centrum se obrátilo na naši společnost s cílem vyvinout moderní parkovací systém, který by řešil výše uvedené problémy. Navrhli jsme a implementovali komplexní řešení, které zahrnuje:

 • Automatický systém evidence návštěvnosti: Systém využívá kamery a software pro rozpoznání RZ, čímž automaticky eviduje všechna vozidla, která vjedou na parkoviště. Shromážděná data se ukládají a slouží ke statistickému vyhodnocování a analýze trendů.
 • Hlídání podezřelých vozidel: Systém je propojen s databází podezřelých vozidel a v reálném čase kontroluje RZ všech vjíždějících aut. Pokud je zjištěna shoda s podezřelým vozidlem, systém automaticky informuje strážní službu.
 • Monitorování vytíženosti parkoviště: Systém v reálném čase sleduje počet volných a obsazených parkovacích míst. Pokud je dosaženo předem definované prahové hodnoty obsazenosti, systém zasílá upozornění zodpovědným pracovníkům.
 • Ovládání brány: Systém je propojen s parkovací bránou a umožňuje automatické otevírání a zavírání v závislosti na obsazenosti parkoviště.

Výsledek:

Implementace chytrého parkovacího systému přinesla nákupnímu centru řadu benefitů: 

 • Zvýšená bezpečnost: Systém hlídání podezřelých vozidel a včasné varování strážní služby vedly k výraznému snížení kriminality na parkovišti.
 • Efektivnější využití parkovacího prostoru: Díky monitorování vytíženosti a automatickému ovládání brány se optimalizoval tok vozidel a zvýšila se dostupnost parkovacích míst.
 • Lepší přehled o parkovací situaci: Shromážděná data o návštěvnosti a obsazenosti parkoviště slouží k analýze a optimalizaci parkovacího systému.
 • Zvýšená spokojenost zákazníků: Snadné parkování a pocit bezpečí přispívají k celkové spokojenosti zákazníků nákupního centra.

Případová studie

LEGO zvyšuje bezpečnost s inteligentním systémem avex

Systém avex demonstruje, jak lze s využitím moderních technologií zvýšit bezpečnost a efektivitu kontroly vjezdu do areálů firem. Systém přináší společnosti LEGO Production i jejim zaměstnancům řadu benefitů, od zvýšené bezpečnosti a efektivnější kontroly vjezdu až po snížení administrativní zátěže a spokojenost zaměstnanců.

Popis problému:

Společnost LEGO Production v Kladně se potýkala s rostoucím požadavkem na efektivní a spolehlivou kontrolu vjezdu do areálu. Manuální kontrola všech vozidel byla časově náročná a náchylná k chybám. Zároveň se společnost musela vypořádat s nárůstem neoprávněného vjezdu do areálu, což představovalo bezpečnostní riziko.

Návrh řešení:

Společnost LEGO Production se obrátila na naši firmu s cílem implementovat inteligentní systém pro kontrolu vjezdu do areálu. Navrhli jsme a instalovali systém avex, který zahrnuje:

 • Kamery pro rozpoznávání RZ: Kamery snímají RZ všech vozidel vjíždějících do areálu a automaticky je rozpoznávají.
 • Software pro rozpoznávání RZ: Software porovnává rozpoznané RZ s databází povolených vozidel.
 • Závorový systém: Systém avex automaticky otevírá závory pro vozidla, která jsou v registru povolených.
 • Upozornění pro bezpečnostní službu: Pokud se vozidlo v registru povolených nenachází, systém avex automaticky upozorní pracovníky bezpečnostní služby.

Výsledek:

Implementace systému avex přinesla společnosti LEGO Production řadu benefitů:

 • Zvýšená bezpečnost: Systém avex eliminuje neoprávněný vjezd do areálu a minimalizuje bezpečnostní rizika.
 • Efektivnější kontrola vjezdu: Automatické rozpoznávání RZ a otevírání závor zrychluje a zjednodušuje proces kontroly vjezdu.
 • Snížení administrativní zátěže: Manuální registrace a kontrola vozidel již nejsou nutné, snižuje se tak administrativní zátěž pro pracovníky bezpečnostní služby.
 • Zvýšená spokojenost zaměstnanců: Rychlý a bezproblémový vjezd do areálu přispívá k celkové spokojenosti zaměstnanců.

Kontakt

Potkejte se s expertem, který vám ukáže, jak vás avex posune o kus dále

Osobní setkání s námi vám může pomoci lépe porozumět tématu. Může vám odpovědět přímo na vaše dotazy.

Neváhejte nás kontaktovat

+420 737 353 737‬

info@avexsystem.cz